Temiz Hava 2010-2013 Eylem Planı...

22.7.10

İnsan ve çevre sağlığının korunması açısından, hayatın en önemli unsuru olan havamızın kalitesinin artırılmasının önemi dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalar artırılarak sürdürülmektedir. Avrupa Birliği (AB) hava kalitesi mevzuatının ulusal mevzuatımıza aktarılması ve uygulanması da, çalışmalarımıza hız kazandırmıştır.

21 Aralık 2009 tarihi itibariyle Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. Bu çerçevede, hava kalitesine ilişkin AB mevzuatının uygulanması için izleme ağlarının kurulması, laboratuar altyapısının oluşturulması, kurumsal kapasitemizin arttırılması, eylem planlarının hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması ve hava kalitesi limit değerlerimizin her yıl kademeli olarak azaltarak, AB hava kalitesi limit değerlerine ulaşmayı öngörmekteyiz.

Temiz Hava Eylem Planı ile hava kalitesi yönetimi çerçevesinde; mevcut durumun tespiti yapılmış, ülkemiz için hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sisteminin oluşturulması, mevzuatımızın etkin uygulanması, hava kirliliğinin azaltılarak AB limit değerlerine uyum sağlanması ile insanımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir çevrede yaşaması için yapılacak çalışmaların yol haritası haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu eylem planı 2010-2013 dönemini kapsamaktadır. Çok kapsamlı olan bu çalışmaların başarıya ulaşması, kamu kurum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerinin koordineli çalışmaları ile gerçekleşebilecek olup, bu konuda yapılacak faaliyetlere Bakanlığımız etkin olarak destek verecektir.