İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik...

29.6.12

İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi...

20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre içme suyu temin edilen yüzeysel suların, söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan parametrelere göre analiz edilmesi ve bu parametreler için A1, A2 ve A3 kalite kategorilerinin belirlenmesi gerekmektedir.


Bu yönetmelikle belirlenen kategorilere göre arıtma yapılması zorunlu olduğu halde, ülkemizdeki içme suyu arıtma tesisleri tasarlanırken bugüne kadar bu yönetmelikteki parametrelerin tam olarak dikkate alınmadığı bilinmektedir.


İçme ve kullanma suyunu yüzeysel sulardan temin eden Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Belediyelerin kendi laboratuarlarının olmaması, akredite olmuş laboratuar sayısının yetersizliği ve analiz ücretlerinin yüksek olması sebebiyle yönetmelik çerçevesinde yapılması istenilen analizler yapılamamakta, bu sebeple içme ve kullanma suyu olarak kullanılan bu su kaynaklarının kaliteleri düzenli olarak takip edilememekte olup, büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelerde söz konusu analizlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılması maksadıyla yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan izleme neticelerine göre su kalite kategorilerinin ve arıtma sınıflarının belirlenmesi tek elden yapılmadığı için tam bir içme suyu kaynağı envanteri oluşturulamamıştır. Bu kapsamda yönetmelik değişikliği ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, içme suyu kaynaklarının izleme neticelerine göre kalite kategorilerinin ve arıtma sınıflarının tespiti yapılacaktır.


29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”; 4 bölüm (15 madde) ve 2 ekten oluşmaktadır. Maksadı; içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarını tespit etmektir.

Bu yönetmeliğin temel çalışma konuları;

-          İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel suların kalitesinin izlenmesi,

-          İzleme sonuçlarına göre su kalite kategorilerinin ve arıtma sınıflarının belirlenmesidir.

Söz konusu yönetmelikte;

İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular; bu yönetmeliğin ekinde yer alan tüm parametreler için verilen zorunlu ve kılavuz değerlere göre A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılır ve her bir kategori için aşağıdaki arıtma sınıfları belirlenir. İçme ve kullanma sularının kalite kategorilerinden,

a) A1: basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,

b) A2: fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,

c) A3: fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları

ifade eder.

 

İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular için minimum yıllık numune alma ve analiz sıklığı, nüfusu 100.000’den küçük olan yerleşim yerlerinde dört, nüfusu 100.000’den büyük olan yerleşim yerlerinde ise on ikidir.

İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan ve A1 ve A2 kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesini sağlamak için özel hüküm belirleme çalışması yapılıp yapılmayacağı Bakanlıkça belirlenir. A3 kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesini sağlamak için Bakanlık havza bazında özel hüküm belirleme çalışması yapar veya yaptırır.

 

 

 

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik Konuları

 Görev paylaşımı

İçme suyu kaynaklarının izlenmesi ve izleme sonuçlarının SYGM’ye bildirilmesi

1.      Büyükşehir Belediyeleri

2.      Büyükşehir Belediyeleri dışındaki yerleşim yerlerinde DSİ

İçme suyu kaynaklarının kategorilerinin ve arıtma sınıflarının belirlenmesi ve ilgili idareye bildirilmesi

SYGM

 

 

Yönetmelik için tıklayınız...