Küçük Menderes Havzası, Havza Yönetim Heyeti Toplantısı İzmir'de Gerçekleştirildi.

26.12.13

Küçük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti ilk toplantısına, Küçük Menderes havza sınırları içerisinde yer alan İzmir, Aydın ve Manisa Vali Yardımcıları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır.


Toplantı açılış konuşmaları DSİ 2. Bölge Müdürü Sn. Recep ÖZBAL, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof.Dr. Cumali KINACI ve İzmir Vali Yardımcısı Sn. Cumhur Güven TAŞBAŞI tarafından gerçekleştirilmiştir. DSİ 2. Bölge Müdürü Sn. Recep ÖZBAL tarafından Havza Yönetim Heyetlerinin teşkili ile ilgili kısa bilgilendirme yapılmış, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI konuşmalarında, havza bazında su yönetimine geçişin önemini, Havza Yönetim Planlarının tamamlanmasıyla Havza Yönetim Heyetlerinin etkinliğinde büyük artış olacağını ve özellikle su tahsisi konusunda Havza Yönetim Heyetlerinin söz sahibi olacağını vurgulamış, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapmışlardır. İzmir Vali Yardımcısı Sn. Cumhur Güven TAŞBAŞI ise, ülkemizdeki su kaynaklarının azlığına, çevre bilincinin oluşturulması gerektiğine, kentsel ve endüstriyel yapılaşmaya sınırlamalar getirilmesinin önemine, belediyelerin su kaynaklarının korunmasında üzerine düşen görevleri yapması ve su konusundaki yetki karmaşasının önüne geçilmesi gerektiğine işaret etmişlerdir.Açılış konuşmalarının ardından Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, Havza Koruma Eylem Planları kapsamında planlanan eylemleri sonuçlandırmak amacıyla kurumlarımıza düşen görevlerin, kurumlar arası işbirliğinin ve Havza Yönetim Heyetlerinin faaliyetlerinin kilit rol oynadığını vurgulamıştır.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Aslı ERDEMİR SİLAY, Küçük Menderes Havzasında DSİ Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini ve havzayı tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir. İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi ise kurumlarının havza bazında yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yapmışlardır. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcısı tarafından havza bazında kurum faaliyetlerinin aktarıldığı bir sunum yapılmıştır.

Programın devamında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin Tebliğe yönelik değerlendirme, görüş ve önerilerine ilişkin katkıları alınmış ve soruları cevaplanmıştır. Toplantı sırasında kayıt altına alınan heyet üyelerinin ana talepleri, önerileri ve teklifleri aşağıda sıralanmıştır:
  • STK’ların Küçük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyetinde temsilinin önemli olduğu ve bu nedenle STK’lardan öneri getirmeleri koşuluyla heyet toplantılarında azami ölçüde faydalanılması uygun görülmüştür.
  • Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden sonra kapatılacak olan İl Özel İdaresi temsilcisinin üst heyetten çıkartılması, yerine Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı temsilcisinin konulması ve ayrıca Ziraat Odası’nın üst heyete eklenmesi kararlaştırılarak; Küçük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti üst heyet temsilcileri listesi oy çokluğu ile belirlenmiştir.
  • Havza Yönetim Heyetinin hazırlayacağı raporları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne iletmesine karar verilmiştir.
  • Havza Yönetim Heyetlerinin kalıcılığı ve heyetin aldığı kararların yaptırım gücüne sahip olması maksadıyla Havza Yönetim Heyetleri faaliyetlerinin Kanun ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
  • Heyetin tüm faaliyetlerini katılımcı ve çoğulcu anlayışla yürütmesi gerektiğine işaret edilmiştir.
  • Heyetin faaliyetlerine başlaması gerektiği ve böylece alınan kararların ne kapsamda uygulanabilir olduğunun ortaya çıkmasının sağlanacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda ileride Kanun’da yapılacak değişikliğin veya çıkarılacak kanunun söz konusu heyetleri hangi yönlerden desteklemesi gerektiği tespit edilecektir.
  • Heyetin faaliyetleri doğrultusunda teknik çalışma gerektiren konularda Çalışma Grubu oluşturulması ve bu durumda heyetin tayin edeceği çalışma grubunun; ilgili çalışma hakkında heyete raporlama yapmasını müteakiben heyetin söz konusu işin takvimini belirleyeceği ve işleme sokacağı, buna rağmen çözüm alınamayan hususlar varsa konunun Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna kadar taşınabileceği tavsiye edilmiştir.
Toplantı, İzmir Vali Yardımcısı Sn. Cumhur Güven TAŞBAŞI’nın bir sonraki toplantının Mart ayında yapılacağını belirtmesi ile nihayetlendirilmiştir.