Sakarya Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Sakarya'da Gerçekleştirildi

26.12.13

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Sakarya Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 18 Aralık 2013 tarihinde Sakarya İli’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK, Vali Yardımcısı Sn. Adem SAÇAN, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, DSİ 3. Bölge Müdürü Sn. Hayrettin BAYSAL, SASKİ Genel Müdürü Sn. Rüstem KELEŞ, DSİ 32. Şube Müdürü Sn. Abdurrahman CEBECİ ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri iştirak etmiştir.

DSİ 3. Bölge Müdürü Hayrettin BAYSAL tarafından yapılan açılış konuşmasında, suyun sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı konumunda olduğu ve kısıtlı miktarda bulunan su kaynaklarımızın hepimiz tarafından korunması gerektiği vurgulanmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU tarafından yapılan açılış konuşmasında, su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulduğunu, suyun havza bazında yönetilmesi gerektiği, havzayı bir bütün olarak ele almak için Havza Yönlendirme Kurulunun kurulduğu, havzada yer alan tüm belediyelerin Atıksu Arıtma Tesisleri ve Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerini kurmaları gerektiği ve bu sorunların heyetle birlikte çözüleceği, havzanın herhangi bir yerindeki içme suyu havzası veya önemli bir maden sahasının hangisinin öncelikli olduğuna Havza Yönetim Heyeti tarafından karar verileceği, Ayrıca; söz konusu Tebliğ”in 25 havzanın tamamında yapılacak olan Havza Yönetim Heyetleri Bilgilendirme Toplantıları ile tüm kurum/kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındıktan sonra revizyonunun gerçekleşeceği ifade edilmiştir.

Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK ise yaptığı konuşmalarında; doğal kaynakların korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunun insanlığın en büyük sorunu olduğu, ülkemizin hidrolojik açıdan 25 akarsu havzasına bölündüğü ve Sakarya Havzasının söz konusu havzalar arasında hem ekonomik hem beşeri açıdan önemli bir havza olduğu, havzanın alan olarak 58.000 km2’ye ve Sakarya Nehrinin 720 km uzunluğa sahip olduğu, söz konusu havzanın 6 alt havzadan oluştuğu ve Havza Koruma Eylem Planlarının uygulanması ve takibinin yapılmasıyla su kaynaklarının koordineli işbirliği ile korunabileceği vurgulanmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e ilişkin bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin yayınlanma amacı ile havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın DEĞİRMENCİOĞLU konuşmalarında; havza bazında yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacını ve eylemlerden sorumlu kurumları belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması gereken Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, Tebliğ revizyonu ile ilgili olarak paydaşlardan görüş ve önerilerin beklendiğini, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için halkın katılımının sağlanmasının önemini ve Havza Koruma Eylem Planlarındaki eylemlerin takibinin yapılmasında Havza Yönetim Heyetleri’nin sorumluluğunda olduğunu vurgulamıştır.


Yapılan sunumun ardından Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK Başkanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, DSİ 3. Bölge Müdürü Sn. Hayrettin BAYSAL ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU’nun da yer aldığı Soru-Cevap ve Değerlendirme kısmına geçilmiştir.

Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK tarafından Havza Yönetim Heyeti Toplantılarına katkısı olacak kurumların en üst düzeyde katılım sağlamaları gerektiği, Sakarya Havzası için belirlenen 125 adet kurum/kuruluş temsilcisinden oluşan Havza Yönetim Heyeti üyelerinin toplantı gündemini toplantı öncesinde belirledikten sonra İlgili Valilerin, Bakanlık Merkez Teşkilatlarıyla bir araya gelip değerlendirme yapmalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sn. Sedat KADIOĞLU tarafından Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini gerçekleştiren Koordinatör Valilik Sakarya’da yer alan DSİ 32. Şube Müdürlüğü’nün görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri için güçlendirilmesi gerektiği, havzada yer alan illerdeki Vali Yardımcılarının koordinasyonunda her ay kurum/kuruluş temsilcileriyle bir araya gelindikten sonra Havza Yönetim Heyeti Toplantısına geçilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Ahmet GEDİK tarafından, Havza Yönetim Heyetinin 4 ayda bir, Havza Yönetim Üst Heyetinin ise 6 ayda bir toplanmasının uygun olacağı önerilmiştir.

SASKİ Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından, nehir havzalarının içinde küçük ölçekli alt havzaların da yer aldığı, içme suyu tahsis edilen küçük ölçekli alt havzalarda su tahsisinin merkez teşkilat tarafından değil de Havza Yönetim Heyetince yapılmasının daha doğru olacağı ifade edilmiştir.

Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sn. Halil ÇANKAYA, Havza Yönetim Heyetleriyle ilgili bir web sitesinin hazırlanması ile verilerin yerelden çok hızlı bir şekilde akışını sağlayacağı ve karar alma sürecini hızlandıracağı önerisini getirmiştir.

Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK tarafından;

Havza Yönetim Heyetlerine üye olarak katılabilecek Sivil Toplum Kuruluşlarından TEMA Vakfı, Su Vakfı ve Çevre Mühendisleri Odası’nı Heyet Üyelerinin teklifine sunmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Havza Yönetim Heyetlerine üye olarak katılabilecek Sakarya Havzasına etkileri itibariyle Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik I. Organize Sanayi Bölgesi ve İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ni Heyet Üyelerinin teklifine sunmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Havza Yönetim Heyetlerine üye olarak katılabilecek Üniversiteleri temsilen; Sakarya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Üniversiteleri’ni Heyet Üyelerinin teklifine sunmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

125 adet kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan Havza Yönetim Heyeti Üyelerinin belirlenmesinden sonra Havza Yönetim Üst Heyetinde yer alacak 27 adet kurum/kuruluş listesi belirlenmiştir.

Toplantıda ayrıca; Havza Yönetim Heyeti Toplantı kararlarının Başkanlık Divanı imzasıyla alınması gerektiği ve toplantı gündeminde yer alan kurumların heyet üyesi olmasalar bile toplantıya çağırılmalarının gerektiği kararları alınmıştır.

Toplantının son oturumunda Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK başkanlığında Havza Yönetim Üst Heyeti Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK, yapılacak çalışmalarda havzada yer alan bütün illerin duyarlı olması gerektiğini vurgulamış, suyun gelecek nesillere en iyi şekilde devreden olabilmeyi ümit ederek, toplantıya katılan bütün temsilcilere teşekkürlerini iletmiş ve bundan sonraki çalışmalarda başarılar dilemiştir.