Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Duyurusu...

25.8.15

ORMAN VE SUİŞLERİ BAKANLIĞINDAN

ORMANVE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

 

Orman ve Suİşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 11 adet 8 inci dereceden Orman ve Suİşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavıyapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri UzmanYardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

ÇevreMühendisliği bölümü mezunlarından üç (3),Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Orman Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama bölümümezunlarından bir (1), Biyolojibölümü mezunlarından üç (3), İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1) kişi.

 

1-YARIŞMASINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

-  En az 4 yıllıklisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının OrmanMühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve BölgePlanlama, Biyoloji, İstatistik ve Maliye bölümünden mezun olmak.

-  T.C. Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılanKamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü Mezunları içinKPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Çevre Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve BiyolojiBölümü Mezunları için KPSSP3 puan türünden asgari70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanaraksıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleriUzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

-  Giriş sınavınınyapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşınıdoldurmamış olmak

-  Erkek adaylariçin başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veyaerteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

Sonsıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yarışmasınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadarbaşvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallarıarasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 Bakanlığımızın Alparslan TürkeşCad. NO:71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Personel DairesiBaşkanlığından ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuruformunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 17.08.2015 tarihinden 27.08.2015tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya postayoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminekadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınava katılmayahak kazanan adayların, sınav saatinden öncemesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma SınavınaGiriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıdabelirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup,ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

3-BAŞVURUSIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

            a)Başvuru Formu,

            b) KPSSSınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesindenedinilen çıktısı,

            c) Diploma veyageçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adetfotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesininaslı veya onaylı örneği,

(Postayoluyla başvuracak adaylar öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederekfotokopilerini Bakanlığımız Taşra Birimlerine onaylatabilirler.)   

            ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

           

4-SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlüolarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekî alanbilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,

b) Bir konuyukavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenekve genel kültürünü,

e) Bilimsel veteknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek içinSınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, birincifıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerinher biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılısayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleripuanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

OrmanMühendisliği Bölümü için: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibifaaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumayayönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunukapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adaylarınKorunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alanolarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu,  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılıMilli Parklar Kanunu, Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi,Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu. Kara Avcılığı Kanunu veona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yabanhayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanununbelirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yabanhayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu,Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı,hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınmasıçalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi Yaban HayatıGeliştirme Sahalarında verilen izinler, Yaban Hayatı Envanter Teknikleri Türeylem planları "biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi vekorunması", "genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar.

Çevre Mühendisliği Bölümü için: Yerüstü SuyuKalitesi ve Yönetimi Uygulamaları, Su kalitesi, Su Kalitesi Parametreleri, sukalitesi kontrolü, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Temini ve Arıtımı, atıksu arıtımı,atıksu uzaklaştırma, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler, SuKirliliği ve Kirletici Kaynakları, Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatı (ABDirektifleri, Yönetmelikler vb.), Su Hukuku ve Su İle İlgili UluslararasıAntlaşmaları, Çevre Modelleme, Suların Yeniden Kullanımı, Havza Yönetimi, SuyunHavza Bazlı Bütüncül Yönetimi, Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesineilişkin ilkeler (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmişSahalara Dair Yönetmeliğe göre), Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması (SanayiKaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), Biyokütle (SanayiKaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre-Tanımlar), AtıksularınBoşaltım İlkeleri (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), İçme Suyu veAtıksu Arıtımı, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, SuAnalizleri ve İzleme, İçme Suyu Temini, İklim, sera etkisi ve karbon dioksit,Hidrolik Çevrim,  Akarsu HavzalarınınÖzellikleri, İklim değişikliği ile ilgili uluslararası sözleşme ve protokollerile ülkemizin bu husustaki konumu, İklim değişikliği, etkileri ve iklimdeğişikliğine uyum kavramları, Kuraklığın çevre ve sosyal yaşantıya etkileri,Taşkınların çevre kirliliğine etkileri, Ülkemizin Sınıraşan Suları veHavzaları, Ülkemizin Sınıraşan Su Politikaları, Su Yönetimi İle İlgili GüncelGelişmeler, Su Kimyası, Su Kaynakları Planlaması, Su Tahsisleri, Su Güvenliğive  Su Hukuku, ÇED, Çevre Hukuku, Çevreile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar, Su Verimliliği, Doğal Kaynak ve SuEkonomisi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü için: İş Etüdü,Kalite Planlama ve Kontrol, Yöneylem, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama veStok Kontrolü, Benzetim (Modelleme), Üretim Sistemleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İçin: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerdebulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelikfaaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki KorunanAlanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlaraçısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olaraknitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Sosyoloji,İstatistik, Kalkınma planları, Her tür ve ölçekte fiziki planlar (ÇDP, Nazım veUygulama İmar Planları), Yönetim Planları, Peyzaj, Mimari Proje, KentselTasarım Projeleri, Çevre ve Çevre Hukuku, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, TemelTasarım İlkeleri, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlananyönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları,Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar,Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?,Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez AvKomisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanıtürlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı GeliştirmeSahalarının ilanı ve yönetimi

Biyoloji Bölümü için: Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Biyolojik İzleme, Ekoloji, BiyolojikÇeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Mikrobiyoloji,Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman veSu İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu,Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin neolduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gerekenşartların neler olduğu, Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel, Zooloji, KaraAvcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamındaav ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması içinkanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yabanhayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu,Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı,hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınmasıçalışmaları, Yaban hayvanı üretimi ve doğaya yerleştirilmesi Yaban HayatıEnvanter Teknikleri, Hayvanat bahçeleri, Uluslararası Sözleşmeler (CITES), Türeylem planları, Uluslararası Sözleşmeler (BERN), Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları,biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması, genetik çeşitlilikve genetik kaynaklar

İstatistik Bölümü için : 2873 sayılı Milli Parklar Kanunukapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu,  Yarışma sınavına katılan adayların KorunanAlanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Veri Madenciliği, Örnekleme,Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, AnketDüzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri. Kara Avcılığı Kanunu ve onadayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yabanhayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanununbelirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yabanhayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu,Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı,hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınmasıçalışmaları,

MaliyeBölümü için : 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, YılıBütçe Kanunu, Maliye  Teorisi, KamuMaliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe), Maliye Politikası, VergiHukuku ve Türk Vergi Sistemi

konularından soru sorulacaktır.

 

5-SINAV YERİ VETARİHİ:

           Sözlü Sınav, 7 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00’da Alparslan Türkeş Cad. NO:71Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır.Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınavsaatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmalarıve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ilefotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)bulundurmaları gerekmektedir.

 

6-DEĞERLENDİRİLME:

           Değerlendirme Orman veSu İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavıbaşarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınavpuanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri UzmanYardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

 

7-YARIŞMASINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr)ve Alparslan Türkeş Cad. NO:71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARAadresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan UzmanYardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanenduyurulur.


Başvuru Formu için tıklayınız...