XII. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü Av Kılavuzluğu Seminer Duyurusu...

07.10.15

Av kılavuzluğu seminerine başvuranadaylarda;

a) TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvurutarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Okur-yazar olmak,

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmişveya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale vealım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarındandolayı hükümlü bulunmamak,

d) Kamudadaimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak,

şartlarıaranır.

Av kılavuzluğu semineri içinMüdürlüğe başvuracak adaylardan istenen belgeler;

a) Başvuruformu (Ek-1),

b)Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor,

c) 3 adetvesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenimbelgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

d)Verilmesi zorunlu olmayan yabancı dil düzeyini gösterir belge.

BaşvurularOrman ve Su İşleri Bakanlığı XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Artvin Şube Müdürlüğü ÇamlıkMahallesi Çamlık Caddesi No:28 Merkez/ARTVİN adresine 30.10.2015 tarih ve saat16:00’a kadar yapılabilecektir.

Seminerde;av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av hukuku, av turizmindedüzenlenmesi zorunlu belgeler, yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi,ekoloji, takip, bulma ve belirleme, trofenin çıkartılması, trofe ölçümü, haritabilgisi, iletişim, silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi, ilk yardım,uluslararası sözleşmeler, av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkilerikonuları ile sınavı içerir Ek-2’deki seminer programı uygulanır.

Sınav,test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden70’tir. Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlükavlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, avorganizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınanpuana göre eklenir.

Seminersüresi 2 gün olup tam zamanlı katılımla av kılavuzluğu sertifikası verilir.

Sınavdabaşarılı olan adaylardan 11(Onbir) aday av kılavuzu olarakgörevlendirilecektir.

Sınavsonucunda 11 (Onbir) den fazla av kılavuzun adayının başarılı olması durumundaav kılavuzu seçimi en yüksek puandan başlayarak değerlendirilir, sıralanır.İhtiyaç duyulması halinde 1. yedekten başlayarak av kılavuzları belirlenir.