Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot ve Makinist Alım İlanı...

20.4.16

  T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİBAKANLIĞI

ORMAN GENELMÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALINACAK (SÖZLEŞMELİ)PİLOT VE MAKİNİST İLANI

(20 NİSAN2016)

 

 

1.    GENEL HUSUSLAR

a.    Orman Genel Müdürlüğünce657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartıaranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/Bsözleşmeli statüsünde “2 (İki) Kaptan Pilot/ Kaptan Adayı (Uçak), 2 (İki) İkinci Pilot (Helikopter/Uçak), 3 (Üç)  Uçak/Helikopter Kontrol Bakım Makinisti(tercihen aviyonik konusunda uzman) alınacaktır.

b.   Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmetsözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresindeyayımlanacaktır.

c.    Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerininbaşlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligatişlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebindebulunulamaz.

d.   Tüm aşamalarda başvuruşartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

e.    Başvuruları kabul edilenadaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

f.     Alım süreci sonundakesin ataması yapılan pilot ve makinistlerin 5 yıl içerisinde kendi istekleriile veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları sözkonusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satınalınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim masrafları kendisinden talepedilecektir (Uçak Kaptanı veya kaptan adayı statüsünde işe alınanlar için busüre 2 yıl ile sınırlıdır).

 

2.ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a.     GenelŞartlar

(1)   Türk vatandaşı olmak,

(2)   Kamu haklarından mahrumbulunmamak,

(3)   Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

(4)   Askerlik hizmetiniyapmış olmak,

(5)   Ülke genelindeçalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

(6)   Atanmak istediği unvanlailgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğernitelikleri taşımak,

(7)   Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucubaşarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardanistenilecek)

(8)Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılıolmak,

 

 

 

b.   Özel Şartlar

(1)   Teknik Özellikler (2 X Kaptan Pilot / Kaptan Adayı-Uçak)

(a)     Minimum 1500 saat toplamsabit kanat uçuşu olmak ve bu uçuşların en az 500 saati Çok Pilotlu (MultiCrew) Jet modeli uçaklarda olmak (Kaptan adaylarının değerlendirilmesi komisyontarafından yapılacaktır),

(b)    Minimum ICAO Level 4yeterlilik belgesine sahip olmak,

(c)     Geçerli ICAO CLASS 1sağlık raporuna sahip olmak,

(2)   Teknik Özellikler (2 X İkinci Pilot – Helikopter/Uçak)

(a)     Minimum 1500 saat asgarihelikopter uçuşu veya helikopter/uçak uçuşu olmak. (Tercihen S-70 veya Bell 429çift motor helikopter tip intibaklı olmak)

(b)    İyi derecede İngilizcebilmek, tercihen yeterlilik belgesine sahip olmak,

(c)     Geçerli ICAO CLASS 1sağlık raporuna sahip olmak,

(d)    45 yaşından gün almamışolmak,

(3)Teknik Özellikler (3 X Uçak/HelikopterKontrol Bakım Makinisti) (tercihen aviyonik konusunda uzman) (Uçak/Helikopter)

(a)Geçerli,Uçak/Helikopter uçuş teknisyeni statüsünde Uçak Kontrol Bakım Makinistibelgesine sahip olmak,

(b)En az 10 yıllıkuçuş tecrübesine sahip olmak,

(c)    İyi derecede İngilizce bilmek, tercihen yeterlilikbelgesine sahip olmak

(d)   SHGM Uçucu Teknisyen Sağlık Raporuna sahip olmak,

(e)    45 yaşından gün almamış olmak (Cessna Citation 650 tipintibak kurs belgesi bulunanlar için bu yaş sınırı uygulanmaz),

 

3.      İSTENİLENBELGELER

a.Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden teminedilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "BaşvuruFormu"

b.Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c.Adli sicil beyanı,

d.Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet VesikalıkFotoğraf

e.Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f.     Yabancıdil yeterlilik belgeleri

g.    Sağlıksertifikası,

 

            PilotAdaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

a.    Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

b.Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi

c.Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

 

4.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a.Beştepe Mah.Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA (Tel:0 312 296 41 24)” adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, OrmanYangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresineşahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 20.04.2016 tarihisaat 09.00’da başlayıp 25.04.2016tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar vepostadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b.Güvenliksoruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ileistenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylarhakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

 

5.MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a.Başvuruda bulunan adaylardan, öndeğerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar ile mülakat yeri vetarihi Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.trweb adresinde yayımlanacaktır.

b.Mülakatta adayların;

(1)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

(2)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etmeyeteneği, muhakeme gücü,

(3)Genel yetenek ve genel kültürü,

(4)Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(5)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelereaçıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

6.    DEĞERLENDİRME

Mülakatsonrasında nihai sonuçlar adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir. Ayrıcasonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.trweb adresinden ilan edilecektir.

7.    SONUÇLARA İTİRAZ

     Adaylar, sonuçlara ilan tarihindenitibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele DairesiBaşkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlarsınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hatabakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

EKLER

 

İLAN OLUNUR.