Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanımı amacıyla İnternet üzerinden yapılacak başvurular içindir..

1 - İlgili Mevzuat


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete) Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi (2004/12 no'lu Genelge) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27 Mayıs 2004 tarih ve 25474 sayılı R.G.)

2 - Online Başvurular


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Bakanlığımız veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; T.C. Kimlik Numarası, Adres ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi zorunludur.

 

 Milli Parklar, Tabiat Parkları, Biyolojik Çeşitlilik, Sokak Hayvanları, Avcılık, Yaban Hayatı, Havza Yönetim Planları, Çölleşme ve Erozyon konularıyla alakalı başvurular                             

      

 

 

Ağaçlandırma, Fidan, Orman Kadastrosu ve Mülkiyet, ORKOY Kredileri, Mesire Yerleri, Orman Yangınları ve Korumayla alakalı başvurular.

       

 

 

Baraj, Gölet, HES, Sulama Tesisleri ve Birlikleriyle alakalı başvurular.     

           

 

 

Meteorolojik verilerle alakalı başvurular.

      

 

3 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)


4982 sayılı Kanun'da yazılı, usulüne uygun olarak yapılmış itiraz başvurularınız için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu iletişim bilgileri aşağıdadır..

Adres: Başbakanlık Merkez Bina, B.Kat, No: 4 Bakanlıklar/ANKARA

ÖNEMLİ NOT: Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul'una yapılacak itiraz başvurularının YAZILI olarak yapılması gerekmektedir. Elektronik (e-mail) başvuruların BEDK tarafından işleme konulmayacağı ifade edilmektedir.