Ağaçlandırma Seferberliği Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı’nda kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Bu eylem planı, 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yıllık süre içersinde 2.300.000 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır. Bu miktarın 2.164.000 hektarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 136.000 hektarında ise diğer kurum ve kuruluşlar çalışma yapacaklardır. Çalışmaların toplam maliyeti 2.702.100.000 TL. olarak öngörülmektedir.
Proje Sitesi : www.agaclandirmaseferberligi.gov.tr

Projenin temel amacı; Çoruh nehri üzerinde inşa edilmekte olan Deriner barajı su aynası altında kalacak alanda, lokal endemik ve nadir bitki türlerinin tespit edilmesi, bu türlere ilişkin lokasyon ve GPS koordinatlarının belirlenmesi, tespit edilen bitkilerden Deriner Barajı su aynası altında bulunup, su tutulma süreci sonunda yok olacak veya risk altında olanların belirlenmesi, bu türlerin fert sayılarının ve taşınacağı alanın tespiti, taşınması ve yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Proje Dökümanı için tıklayınız...

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’nin (UHYS) amacı; ülkemiz su havzalarının ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumumuzun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir.   

UHYS, ülke ihtiyaçlarını önceliklendiren, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve Türkiye’nin sürdürülebilir yaşam öncelikli kalkınma gündemini destekleyen güçlü bir entegre doğal kaynak yönetim politika çerçevesinin ve stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturacaktır.  

UHYS son taslak metni için tıklayınız.

Yunt Dağı Projesi Projenin kalkınma amacı; ülkenin dağlık bölgelerindeki sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına ve kırsal dağlık yöre yaşayanlarının geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Yuntdağı Model Projesi ile ülkemizdeki dağ kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir yönetimine ilişkin stratejiler ve modeller geliştirilecektir. İlgili tüm sektörlerin katılım ve desteği ile yerel halkın görüş ve önerileri ile Projeden sağlanacak sonuçların ülkemizin diğer dağlık bölgelerinde de uygulanması Proje’nin başlıca hedeflerindendir.
Proje Sitesi : osb.ormansu.gov.tr/osb/YuntdagiProjesi.aspx?sflang=tr

Bahse konu AB Projesi Bakanlığımız koordinasyonunda 8 Eylül 2011 tarihi itibari ile başlamış ve 4 Ekim 2011 tarihinde projenin resmi açılışı yapılmıştır. Projenin amacı Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Proje kapsamında Büyük Menderes Havzasında daha önceki Eşleştirme Projesinde belirlenmiş izleme noktalarında Su Çerçeve Direktifine uygun şekilde izleme yapılacak, Sakarya, Susurluk, Meriç Ergene, Akarçay ve Konya Kapalı Havzalarında ise izleme noktaları ve parametreleri belirlenecek ve izleme altyapısı oluşturulacaktır.

Proje Sitesi: www.izleme.ormansu.gov.tr

Ergene Havzası, Susurluk Havzası ve Konya Kapalı Havzası sınırları dahilinde; evsel ve endüstriyel atıksularda bulunan ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli maddelerin araştırılması, tehlikeli madde ve sektör envanterinin oluşturulması ve çevresel kalite standartlarının ve deşarj standartlarının tespit edilmesi amacıyla 2011 yılı Aralık ayında proje çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Proje kapsamında Tehlikeli Maddeler Bilgi Sisteminin oluşturulması, Su Bilgi Sistemi Entegrasyonu’nun sağlanması ve web tabanlı uygulama yazılımının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Proje Dökümanı için tıklayınız.

Yunt Dağı Projesi Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi: Karadeniz'e sularını boşaltan Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin su toplama havzalarında seçilen 28 yukarı mikrohavzada doğal kaynak rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılmasını, aşağı havzalarda ise tarımsal, hayvansal ve su kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi çalışmalarını kapsayan bir projedir. Proje; Amasya, Çorum, Kayseri, Samsun, Sıvas ve Tokat illerini kapsamaktadır. Proje; sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili tüm birimleri ile yerel halkın katılımını sağlayan katılımcı bir projedir.
Proje Sitesi : www2.agm.gov.tr/ashrp/

Su Yönetimi
Bakanlığımızın faydalanıcı olduğu ve Su Kalitesi sektörü altında yer alan Su Çerçeve Direktifi (SÇD),Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi (KASAD)Tehlikeli Maddeler Direktifi (TMD) gibi en önemli direktiflerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla birlikte uygulanabilmesine yardımcı olmak amacıyla yürütülen “Türkiyede Su Sektörü İçin Kapasite Geliştirme Projesi Tamamlanmıştır.
Projede 4 ana sonuca ulaşılmıştır.
  1. Su Çerçeve Direktifi, Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifine Yönelik Yasal ve Kurumsal Analiz Yapılması
  2. Su Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne Yönelik Uygulama Planları Hazırlanmazı
  3. 3 Büyük Menderes Nehir Havzasında SÇD, KASAD ve TMD İlkelerinin Pilot Uygulamasının Yapılması
  4. İletişim Planı
Proje Sitesi : www.tr-watermanagement.cevreorman.gov.tr
DKMP Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ya da katılım sağlanan projeler hakkında detaylı bilgi ve belgeler ..
Proje Sitesi : osb.ormansu.gov.tr/osb/dkmpProjeler.aspx?sflang=tr